ECIO CO., LTD.

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

 

บริษัท อีซิโอ จำกัด (ECIO Co., Ltd.) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้น
มาจากความคิดที่ต้องการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติ
ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานเดียวกับการผลิตยาเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

อีกทั้งผลิตภัณฑ์นั้นต้องมีข้อมูลของผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับ
ควบคู่ไปกับการให้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพพร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจ
ของสิ่งที่ได้บริโภคเข้าไปอย่างถูกต้อง

ECIO CO., LTD.

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

บริษัท อีซิโอ จำกัด (ECIO Co., Ltd.) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดที่ต้องการพัฒนาและนำเสนผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติซึ่งผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานเดียวกับการผลิตยาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

อีกทั้งผลิตภัณฑ์นั้นต้องมีข้อมูลของผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจของสิ่งที่ได้บริโภคเข้าไปอย่างถูกต้อง

ECIO CO., LTD.

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

บริษัท อีซิโอ จำกัด (ECIO Co., Ltd.) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดที่ต้องการพัฒนาและนำเสนผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติซึ่งผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานเดียวกับการผลิตยาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

อีกทั้งผลิตภัณฑ์นั้นต้องมีข้อมูลของผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจของสิ่งที่ได้บริโภคเข้าไปอย่างถูกต้อง

 

 

ทางบริษัทให้ความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์จากพืช เนื่องจากประโยชน์ที่ได้รับจากพืช
มีความปลอดภัยมากกว่าสิ่งที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นหลายเท่า

ยิ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถสกัดนำ “สารสำคัญ” จากพืชออกมา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เราสามารถกำหนดปริมาณสารสำคัญที่เหมาะสม
ในการรับเข้าสู่ร่างกายเพื่อดึงสรรพคุณออกมาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค
ได้อย่างเต็มที่ ทั้งยังช่วยให้การบริโภคสะดวกขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องรับประทาน
ในจำนวนมาก

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหลักการนี้ก็เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน
ที่ต้องการความรวดเร็วและใช้ชีวิตแบบเร่งด่วนตลอดเวลาแต่ยังคำนึงถึง
สุขภาพของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญด้วย

ทางบริษัทให้ความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์จากพืช เนื่องจากประโยชน์ที่ได้รับจากพืชมีความปลอดภัยมากกว่า สิ่งที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นหลายเท่า

ยิ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถสกัดนำ “สารสำคัญ” จากพืชออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เราสามารถกำหนดปริมาณสารสำคัญที่เหมาะสมในการรับเข้าสู่ร่างกายเพื่อดึงสรรพคุณออกมาให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้บริโภค
ได้อย่างเต็มที่ ทั้งยังช่วยให้การบริโภคสะดวกขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องรับประทานในจำนวนมาก

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหลักการนี้ก็เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วและใช้ชีวิตแบบเร่งด่วนตลอดเวลาแต่ยังคำนึงถึงสุขภาพของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญด้วย

ทางบริษัทให้ความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์จากพืช เนื่องจากประโยชน์ที่ได้รับจากพืชมีความปลอดภัยมากกว่า สิ่งที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นหลายเท่า

ยิ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถสกัดนำ “สารสำคัญ” จากพืชออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เราสามารถกำหนดปริมาณสารสำคัญที่เหมาะสมในการรับเข้าสู่ร่างกายเพื่อดึงสรรพคุณออกมาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ ทั้งยังช่วยให้การบริโภคสะดวกขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องรับประทานในจำนวนมาก

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหลักการนี้ก็เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วและใช้ชีวิตแบบเร่งด่วนตลอดเวลาแต่ยังคำนึงถึงสุขภาพของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญด้วย

Your Home Health Expert

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพประจำบ้านสำหรับคุณ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Mythology Of Science

ความสวยในตำนานสู่ความงามด้วยวิทยาศาสตร์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

The best “Probiotic”

 

ใส่ใจชีวิต ใส่ Probiotic ให้ลำไส้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Your Home Health Expert

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพประจำบ้าน
สำหรับคุณ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Mythology Of Science

ความสวยในตำนานสู่ความงาม
ด้วยวิทยาศาสตร์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

The best “Probiotic”

ใส่ใจชีวิต ใส่ Probiotic ให้ลำไส้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Your Home Health Expert

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
ประจำบ้านสำหรับคุณ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Mythology Of Science

ความสวยในตำนาน
สู่ความงามด้วยวิทยาศาสตร์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

The best “Probiotic”

 

ใส่ใจชีวิต
ใส่ Probiotic ให้ลำไส้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับแบรนด์

“Herbitia” แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ พัฒนาจากผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาสู่ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองกับคุณภาพการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน

คัดสรรวัตถุดิบเกรดพรีเมียมจากธรรมชาติทั่วทุกมุมโลก ผสานเทคโนโลยีการผลิตตามมาตรฐาน GMP ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผ่านกรรมวิธีการคิดและวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

ภายใต้แนวคิด “Your Home Health Expert” ที่เปรียบเสมือนผู้เชี่ยวชาญประจำบ้านของคุณ

อีกทั้งยังมุ่งมั่น แบ่งปันข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องให้กับทุกคน ยกระดับความเข้าใจในเรื่องสุขภาพและการดูแลตัวเอง เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

“ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพประจำบ้านสำหรับคุณ”

ต้นแบบความสวยในตำนาน ที่สืบทอดนับพันปี สู่ความงามของ “ผิว” อันเป็นนิรันดร์
ด้วยความหมาย MY คือ Mythology (ตำนาน) และ SC คือ Science (วิทยาศาสตร์)
จึงรวมกันเป็นแนวคิด Mythology of Science

MYSC (มิสส์) จึงแสวงหาความงามในตำนานจากความล้ำค่าของธรรมชาติ
ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ คัดสรรจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะกับผิวของคนไทยโดยเฉพาะ เพื่อความงามอันเป็นนิรันดร์ ภายใต้แนวคิด

“ความสวยในตำนาน สู่ความงามด้วยวิทยาศาสตร์”

“Herbville” เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพลำไส้สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ
พัฒนาจากผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

ภายใต้แนวคิด “อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพลำไส้ที่ดี” จึงใส่ใจ และคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
พร้อมด้วยสุดยอดนวัตกรรมที่ทำให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุด

อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสุขภาพของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

“ใส่ใจชีวิต ใส่ Probiotic ให้ลำไส้”

0
Years
0+
Team Members
0k
Customers
0
Years
0+
Team Members
0k
Customers

เกี่ยวกับแบรนด์

“Herbitia” แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ พัฒนาจากผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาสู่ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองกับคุณภาพการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน

คัดสรรวัตถุดิบเกรดพรีเมียมจากธรรมชาติทั่วทุกมุมโลก ผสานเทคโนโลยีการผลิตตามมาตรฐาน GMP ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผ่านกรรมวิธีการคิดและวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

ภายใต้แนวคิด “Your Home Health Expert” ที่เปรียบเสมือนผู้เชี่ยวชาญประจำบ้านของคุณ

อีกทั้งยังมุ่งมั่น แบ่งปันข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องให้กับทุกคน ยกระดับความเข้าใจในเรื่องสุขภาพและการดูแลตัวเอง เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

“ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพประจำบ้านสำหรับคุณ”

ต้นแบบความสวยในตำนาน ที่สืบทอดนับพันปี
สู่ความงามของ “ผิว” อันเป็นนิรันดร์

ด้วยความหมาย MY คือ Mythology (ตำนาน) และ SC คือ Science (วิทยาศาสตร์)
จึงรวมกันเป็นแนวคิด Mythology of Science

MYSC (มิสส์) จึงแสวงหาความงามในตำนานจากความล้ำค่าของธรรมชาติ

ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ คัดสรรจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

เหมาะกับผิวของคนไทยโดยเฉพาะ เพื่อความงามอันเป็นนิรันดร์ ภายใต้แนวคิด

“ความสวยในตำนาน สู่ความงามด้วยวิทยาศาสตร์”

“Herbville” เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพลำไส้สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ

พัฒนาจากผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

ภายใต้แนวคิด “อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพลำไส้ที่ดี” จึงใส่ใจ และคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

พร้อมด้วยสุดยอดนวัตกรรมที่ทำให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุด

อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสุขภาพของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

“ใส่ใจชีวิต ใส่ Probiotic ให้ลำไส้”

0
Years
0+
Team Members
0k
Customers

ช่องทางจัดจำหน่าย

ช่องทางจัดจำหน่าย